นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ทั่วไป
  • เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ทำให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการของเราในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ร่วมกับเงื่อนไขการให้บริการของบริการใดๆ ที่ท่านเข้าใช้ ซึ่งอาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • นโยบายความเป็นส่วนนี้จะอธิบายถึงลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวม เหตุผลและวิธีการขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวจะอธิบายไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่ท่านมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว
 • หลักการความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ
  • มุมมองความเป็นส่วนตัวของเราสามารถสรุปได้ดังนี้
   • เราเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • เราขอให้คำมั่นสัญญาว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อให้ท่านได้รับการบริการดีขึ้นและเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
   • เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีและปลอดภัย
  • ไม่ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากที่ใด เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับหลักการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
   • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ
   • เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงเหตุผลและวิธีการในการเก็บรวบรวม และการประมวลข้อมูลเหล่านั้น จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและนำไปประมวลผลโดยไม่มีการบอกกล่าวแก่ท่าน
   • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และตราบเท่าที่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลนั้นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เท่านั้น
   • เราจะทำให้ท่านสามารถเลือกและควบคุมเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่จำกัดเฉพาะเมื่อมีกฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานการณ์อื่นที่เรามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือสามารถดำเนินการได้ทางเทคนิค
   • เราจะเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้ และจะดำเนินการแก้ไขรวมถึงประปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
   • เราจะจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย
   • เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกนำไปประมวลผล ณ สถานที่ใด
 • ใครคือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
  • โดยทั่วไป เราจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เราจึงปฏิบัติหน้าที่เป็น "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" ตามนิยามของประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรามีความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อทำให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของเราแล้ว ตามรายละเอียดในหัวข้อถัดไปที่ว่าด้วยเรื่อง "การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน" บริษัทในเครือดังกล่าวอาจเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้เอง ทั้งนี้บริษัทในเครือยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อทำให้การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นั้นจะยังคงต้องเป็นไปตามหลักความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
   • ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา เช่น ข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการของเรา;
   • ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา; และ/หรือ
   • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก
  • เราจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมใน 3 รูปแบบข้างต้น
  • สำหรับบริการบางประเภท อาทิเช่น บริการทางการเงิน เพลง การประชุมทางวีดีโอ เราอาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการอื่น และ/หรือ เป็นการเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะ ในกรณีดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของเราจะระบุถึงกิจกรรมที่ต้องประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการรับบริการนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของเราแล้ว ท่านจะมีโอกาสในการตรวจสอบเงื่อนไขของการให้บริการก่อน และจะถูกถามความสมัครใจในการยินยอมตกลงเงื่อนไขดังกล่าว
 • ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา
  • เมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการใดของเรา หรือเมื่อท่านได้รับการบริการใดจากเรา ท่านอาจต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนให้เรา ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
   • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ วันเกิด เพศ และข้อมูลอื่นๆที่ท่านต้องแจ้งต่อเราเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของเราผ่านทางศูนย์บริการทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์
   • ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เลขบัญชีธนาคาร รหัสธนาคาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการธนาคารหรือการชำระเงิน รวมทั้ง จำนวน วันที่ และเวลาในการชำระเงินแก่เรา
   • ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการของเรา ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจนี้จะรวบรวมจากการตั้งค่าการบริการของท่าน เมื่อท่านติดตั้งรับบริการ
   • บันทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับเรา อาทิเช่น ประเภทของข้อตกลงหรือสัญญาที่ท่านทำไว้กับเรา บริการต่างๆที่ท่านเข้ารับการบริการ รวมทั้งวันกำหนดชำระเงิน และวันที่ได้รับการชำระเงิน
   • บันทึกข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านและเรา เช่น ข้อความของผู้รับบริการ หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ท่านโทรมายังศูนย์บริการลูกค้าของเรา อีเมลหรือจดหมายที่ท่านส่งมาถึงเรา ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ท่านดำเนินการ หรือ ผลของความพึงพอใจต่อบริการของเราที่ท่านแจ้งกลับมา
   • ข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ท่านดำเนินการ หรือผลของความพึงพอใจต่อบริการของเราที่ท่านแจ้งกลับมา
   • ข้อมูลการติดต่อที่ท่านส่งมอบให้เราในกรณีที่ท่านเลือกรับข่าวสารและข้อมูลความคืบหน้าจากเรา
   • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลสำมะโนครัวที่เกี่ยวกับท่านและครอบครัวซึ่งท่านแจ้งต่อเราเมื่อท่านตกลงเข้าร่วมการแข่งขันกับเรา การจับฉลากชิงโชค การสำรวจการวิจัย หรือ กลุ่มบัญชีผู้บริโภค หรือการให้การตอบรับในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา
   • สำหรับการบริการบางประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา เช่น appear.in หรือ online.no ที่กำหนดให้ท่านต้องสร้างบัญชีออนไลน์กับเรา หากท่านประสงค์จะสร้างบัญชีดังกล่าว ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนกับเรา อาทิเช่น ชื่อ หมายโทรศัพท์ และอีเมล รวมทั้งท่านต้องกำหนดรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน โดยทั่วไปแล้วการให้บริการในรูปแบบนี้จะทำให้ท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการชำระเงิน - ทั้งนี้ หากท่านอนุญาตให้บุคคลอื่น เช่น บุคคลในครอบครัวของท่านสามารถเข้าใช้บัญชีของท่านได้ - ท่านควรจะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย
 • ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
  • เมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา เราจะดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ของท่านและอุปกรณ์ของท่านทันทีข้อมูลที่ถูกบันทึกทันทีนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของการรับบริการและอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ และ/หรือ ที่รับประโยชน์จากการเข้ารับบริการ
  • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงการบริการของเรา ไม่ว่าสมาร์ทโฟนที่ท่านใช้จะเป็นไอโฟน หรือ ซัมซุง หรือระบบปฏิบัติการรุ่นอื่นบนอุปกรณ์เหล่านั้น
  • เมื่อท่านเข้ารับบริการสื่อสารจากเรา ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
   • หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ในการโทรหรือส่งข้อความ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรหรือส่งข้อความหาท่าน;
   • ข้อมูลและระยะเวลาของการโทรหรือการส่งข้อความที่ท่านใช้หรือได้รับ;
   • ระยะเวลาของการรับสายหรือโทรออกผ่านทางเครือข่ายของเรา;
   • ที่อยู่ของท่านในขณะที่มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้น เราจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าวในหัวข้อถัดไปว่าด้วยเรื่อง "วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง";
   • ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บของท่าน เราจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าวในหัวข้อถัดไปว่าด้วยเรื่อง "การใช้โปรแกรมคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง"; และ
   • ระดับการบริการที่ท่านได้รับจากเรา
  • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ/หรือเข้ารับบริการใดของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง และข้อมูลการเข้าใช้บริการออนไลน์ของท่านผ่านทางบริการออนไลน์ของเรา ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้
   • หมายเลขประจำเครื่อง (IP address) ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือรับส่งข้อมูลปลายทาง เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือ สมาร์ทโฟน;
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าและรุ่นของอุปกรณ์และเครื่องมือรับส่งข้อมูลปลายทาง;
   • ข้อมูลเครือข่าย; และ
   • รายละเอียดของวัน สถานที่ และวิธีการที่ท่านเข้าใช้บริการ
  • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เข้าใช้บริการของเรา เราอาจจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
   • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ;
   • รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ;
   • รุ่นและประเภทของโปรแกรมเสริมที่ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ;
   • ระบบการปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม;
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมของท่าน ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เรียกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราเว็บเพจที่ท่านเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา;
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา;
   • ข้อผิดพลาดของการดาวน์โหลด; และ
   • ระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บเพจ และพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารกับเว็บเพจนั้น
  • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ การบริการออนไลน์ต่างๆของเรา จะถูกเก็บรวบรวมไว้ผ่านทางโปรแกรมคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน กรุณากดเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเหตุผลและวิธีการที่เราใช้งานโปรแกรมนี้
  • เราจะดำเนินการเก็บข้อมูลเมื่อเราได้มีการเชื่อมโยงการบริการดิจิตอลของเราเข้ากับการบริการของบุคคลภายนอก กล่าวคือ เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราและเรารวมการบริการของเรากับเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram or Twitter ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวหมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
   • ข้อมูลโดยทั่วไป เช่น ข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น (ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านแจ้งกับเราในขั้นตอนของการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้บริการ ข้อมูลที่เราเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา (รวมทั้งหมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมไว้เมื่อท่านใช้บริการสถานที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านแจ้งแก่เรา หรือเป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายกำหนด); และ
   • ข้อมูลการให้บริการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ข้อมูลที่จำเป็นที่จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อระบบการลงทะเบียนของท่านกับระบบการลงทะเบียนของบริการของบุคคลภายนอกในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถรวมระบบการให้บริการกับบริการของบุคคลภายนอกได้
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น
  • ในบางกรณี เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราจากบุคคลภายนอก โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวนี้ เฉพาะในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านหรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าวได้
  • ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือขอรับบริการจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลความน่าเชื่อถือทางเครดิตของท่านจากบริษัทตัวแทนรายงานความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เราสามารถพิสูจน์ตัวตนและตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครดิตได้ นอกจากนี้ เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการชำระเงินและการขนส่ง เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดหาข้อมูล ตัวแทนที่อ้างอิงทางเครดิต) และอาจได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลเหล่านั้น
  • เมื่อท่านใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media credential) เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน้าเว็บเพจหรือข้อเสนอของเรา เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของท่านเช่น ความสนใจ จำนวนยอดความนิยม และรายชื่อเพื่อน ทั้งนี้ ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลนี้ผ่านทางตัวเลือกที่ผู้ให้บริการเครือข่ายทางสังคมของท่านจัดทำไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านได้
  • เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากแหล่งข้อมูลอื่นกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราและข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติได้
 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง
  • เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
   • เมื่อท่านใช้บริการโทรคมนาคมของเรา กล่าวคือ เราเก็บ Cell ID ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านบนระบบเครือข่ายของเรา ซึ่งบ่งบอกถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านโดยประมาณ ทั้งนี้ เราจำเป็นต้องทราบตำแหน่งของท่านเพื่อให้เราสามารถจัดส่งบริการโทรคมนาคมให้แก่ท่านได้
   • เมื่อท่านใช้บริการบ่งบอกตำแหน่งของเราหรือได้รับข้อเสนอเสนอให้ใช้บริการบ่งบอกตำแหน่ง และท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเข้าถึงตำแหน่งของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจใช้ Cell ID และ/หรือ ข้อมูลตำแหน่งที่ประมวลผลโดย Global Positioning System (GPS) อ้างอิงจากบริการหรือข้อเสนอทางตำแหน่งที่ท่านใช้และสถานที่ของท่านบนเครือข่ายของเรา โดย GPS จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้ เราอาจใช้เทคนิค geo-fencing เพื่อระบุตำแหน่งเมื่ออุปกรณ์ของท่านเข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดได้
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้บริการมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับท่านมากขึ้นและจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเราให้แก่ท่าน
  • เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบในการข่าวสารและข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นครั้งคราว ดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด"
  • 'นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ :'
   • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างกัน จัดการและเติมเต็มความต้องการของท่าน รวมถึงส่งหนังสือแจ้งค่าบริการและใบสั่งซื้อสินค้า และเรียกเก็บเงินจากการให้บริการของเรา
   • ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบริการที่เราจัดให้แก่ท่าน รวมถึงส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการซื้อ และเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ และตอบกลับข้อสงสัยและผลตอบรับของท่าน
   • ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับอายุของท่าน รวมถึงการปรับระดับการควบคุมโดยผู้ปกครอง
   • ให้คำอธิบายโดยรวมเกี่ยวกับบริการและการบริการบางส่วนที่ท่านได้ใช้หรืออยู่ในระหว่างการใช้บริการ และแจ้งท่านให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเราและข้อตกลงการให้บริการ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านน่าจะพึงพอใจในบริการของเรา และให้คำแนะนำแก่ท่านในการใช้บริการของเราเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
   • ทำให้การบริการและการติดต่อสื่อสารของเรามีความเหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างประวัติลูกค้า การนำเสนอเนื้อหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
   • ตรวจตราและบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การรับรองคุณภาพ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านสั่งจากเรา หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการที่ท่านได้รับจากเรา
   • บริหารจัดการบริการของเราเพื่อการบริหารงานภายใน รวมถึงการแก้ไขปัญหา จัดการเครือข่าย และการหารูปแบบที่เหมาะกับเครือข่าย เพื่อให้เราสามารถทำให้ท่านและลูกค้าคนอื่นๆ ของเรา ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
   • ทำให้ท่านมั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราแสดงผลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดสำหรับท่านและอุปกรณ์ของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้บริการที่ท่านสมัครรับบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบและทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาที่เราให้บริการแก่ท่าน และบริการอื่นๆ รวมถึงการส่งโฆษณาที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
   • ให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่านรวมถึงผู้ใช้ท่านอื่น สำหรับบริการของเราที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านหรือพวกเขาอาจสนใจ
   • ป้องกันและเก็บรักษาการให้บริการและเครือข่ายของเราให้ปลอดภัย และเพื่อให้เกิดมั่นใจในความปลอดภัยของท่านและพนักงานของเรา
   • ตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการต่อการกระทำความผิดและการละเมิดข้อตกลงการให้บริการของเรา และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้
   • เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนด
   • เพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการขาย การให้บริการ ลูกค้า การจราจรทางเครือข่าย และแบบตำแหน่งของเรา ซึ่งเราอาจส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติดังกล่าวไม่รวมข้อมูลที่สามารถบ่งบอกถึงท่านได้ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือที่อาจใช้ไม่ว่าโดยเราหรือโดยบุคคลอื่น
   • เพื่อสืบค้น ดูแล และวิเคราะห์การใช้งานของลูกค้าบนเครือข่ายและบริการของเราโดยวิธีปกปิดหรือโดยส่วนตัว เพื่อที่จะระบุถึงแนวโน้มทั่วไป ปรับปรุงความเข้าใจต่อพฤติกรรมของลูกค้าของเราให้ดีขึ้น และร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา และทำให้บริการที่เราเสนอให้แก่ท่านมีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับท่านมากขึ้น
   • ทำการตรวจสอบเครดิตเพื่อประเมินคำขอของท่านสำหรับสัญญาเกี่ยวกับบริการทางโทรคมนาคม
  • ในหลายกรณี เรารวบรวมและ/หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เปิดเผยถึงตัวท่านสำหรับการดำเนินการหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการวิจัยและเพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจลูกค้ารวมถึงวิธีการที่ลูกค้าใช้บริการของเราเพื่อให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเราและมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าหรือสร้างบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาให้แก่ลูกค้า
 • การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือเพื่อให้บริษัทดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อ "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ข้างต้น บริษัทในเครืออาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยตนเองหรือในนามของเราก็ได้ และบริษัทดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายที่บังคับใช้
  • เรามีพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ช่วยเราในการเสนอ การจัดหา การแจ้งหนี้ การซ่อมแซม และการปรับปรุงการให้บริการของเรา ในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นเพื่อการปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเมื่อ:
   • เป็นกรณีที่จำเป็นที่ต้องให้บุคคลภายนอก ตัวแทน หรือผู้ให้บริการอื่นสนับสนุนหรือขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น
   • เราร่วมงานกับผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราและตามคำสั่งของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี และบุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลให้จะใช้ข้อมูลตามคำสั่งของเราและจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง
   • เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์) ที่ท่านได้เลือกให้เชื่อมต่อกับบริการของเรา ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการเหล่านั้น
   • ท่านร้องขอให้เราแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
   • ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่เราในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • กฎหมายกำหนดให้เราหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ในกรณีที่ต้องปกป้องท่าน เรา หรือบุคคลอื่นจากความเสียหายหรืออันตราย หรือเราถูกกำหนดโดยหมาย คำสั่งศาล หรือข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาล หรือผู้มีอำนาจอื่น
   • หากเราตัดสินใจจะขาย ซื้อ ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างบริษัท เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือหุ้นส่วนและที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านั้น
  • ในบางประเทศที่เราให้บริการโทรคมนาคม เราถูกกำหนดให้แสดงข้อมูล รวมถึง ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านต่อบริการสอบถามข้อมูล (directory inquiry services) เว้นแต่ท่านได้แจ้งความประสงค์กับเราว่าท่านไม่ต้องการให้เราเปิดเผยข้อมูลนั้น
  • เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าผู้ที่รับข้อมูลไปจะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยวิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงการเข้าทำสัญญาที่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก
  • เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  • เราต้องการจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของเรา และให้ท่านได้พบกับข้อมูลที่เหมาะสมกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ด้วยความยินยอมของท่าน เราและผู้ที่ได้รับความยินยอมอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจและพึงพอใจ ท่านมีทางเลือกและสามารถควบคุมการที่เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ ในกรณีนี้หมายความว่า เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ให้กระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถปฏิเสธการกระทำดังกล่าวของเราได้
  • ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธ เราจะหยุดส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดแก่ท่าน แต่เราจะยังคงส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการที่เราให้บริการแก่ท่านอยู่
 • การใช้โปรแกรมคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
  • เราเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้โปรแกรมคุกกี้ เครื่องบ่งบอกตำแหน่ง (web beacons หรือเรียกว่า clear gifs หรือ pixel tags) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
  โปรแกรมคุกกี้
  • คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถส่งมาที่โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บไซต์ของท่านได้ ซึ่งภายหลังอาจถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ระบุชื่อ เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยมิได้ระบุว่าท่านคือใคร
  • เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่เราจะแสดงโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านเมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมของท่านที่จะแจ้งเตือนท่านก่อนที่จะรับคุกกี้ได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ท่านตัดสินใจว่าจะใช้งานคุกกี้หรือไม่ อีกทั้งท่านยังสามารถตั้งค่าโปรแกรมของท่านในการปฏิเสธการใช้คุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านทำเช่นนั้น เว็บไซต์ของเราอาจทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์และการโฆษณา
  • ประเภทของคุกกี้ส่วนใหญ่ รวมถึงคุกกี้ที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ท่านมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหากท่านไม่ต้องการที่จะใช้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ที่เราใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา เราจะหยุดการใช้คุกกี้นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แต่หมายความเพียงว่าโฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของท่าน
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และวิธีการปิดการใช้งาน กรุณาอ่าน ประกาศการใช้คุกกี้ ซึ่งท่านสามารถดูเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้ใน www.aboutcookies.org
  Pixel tags
  • Pixel tags หรือรู้จักในชื่อ clear gif หรือ เครื่องบ่งบอกตำแหน่ง (web beacons) เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเราจะวางอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านเข้าถึงหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ Pixel tags จะสร้างการเตือนของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนั้น โดยทั่วไป Pixel tags จะทำงานร่วมกับคุกกี้และเก็บข้อมูลเมื่อคอมพิวเตอร์เข้าเยี่ยมชมในหน้านั้น หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ Pixel tags จะยังคงตรวจจับการเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนได้
  • Smart pixel เป็นแฟ้มภาพขนาดเล็กบรรจุตัววิเคราะห์พิเศษซึ่งฝังอยู่ภายในอีเมล โดยเราอาจใช้ Smart pixel ในการโฆษณาหรือส่งข่าว ซึ่งจะแกะรอยว่าอีเมลดังกล่าวได้ถูกเปิดอย่างเรียบร้อยและเก็บข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้รับได้ ซึ่งผู้ใช้ที่ตั้งค่าอีเมลให้ปฏิเสธการดาวน์โหลดภาพที่ได้รับโดยอัตโนมัติจะไม่ได้รับ Smart pixel เว้นแต่พวกเขาจะกดดาวน์โหลดภาพในอีเมลนั้นเอง (ผู้ใช้อีเมลส่วนมากตั้งค่าเริ่มต้นในการปฏิเสธการดาวน์โหลดภาพโดยอัตโนมัติ)
 • ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดเก็บ ยกเว้นในกรณีที่เราถูกกฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น
 • การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เรามีพนักงานผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • เราได้จัดเตรียมวิธีการทางเทคนิคและวิธีการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การทำซ้ำ การเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยไม่มีอำนาจ โดยทีมผู้รักษาความปลอดภัยที่ชำนาญการเป็นพิเศษจะทำการตรวจทานระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นประจำ
  • เมื่อเราใช้ผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลอื่นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เราได้กำหนดให้บุคคลเหล่านั้นทำตามคำสั่งของเรา และใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในนามของเรา
  • เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านเพื่อที่จะใช้บริการของเราด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสโดยการใช้โปรโตคอลการเข้ารหัส (cryptographic protocols) ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร เช่นการเข้ารหัส Transport Layer Security (TLS) และ Secure Socket Layer (SSL) เราใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสดังกล่าวในทุกหน้าเว็บไซต์ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการจะทำรายการซื้อจากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านต้องใช้โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ที่ใช้ TLS หรือ SSL ได้เช่น Internet Explorer, Safari Firefox หรือ Chrome เพื่อจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาอย่างเป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองขณะที่ส่งผ่านบนอินเตอร์เน็ต
  • หากท่านมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บริการของเรา ท่านมีหน้าที่ที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยและเป็นความลับ เพื่อที่จะป้องกันบัญชีของท่านจากผู้อื่นที่ไม่มีอำนาจ หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วไม่มีการใช้งานเราจะทำการนำท่านออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
 • การส่งออกข้อมูล
  • ในกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อยู่นอกประเทศที่ท่านใช้บริการของเราโดยปกติและนอกประเทศไทย กรณีดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
 • สิทธิของท่าน
  • ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ควบคุมไว้ โดยเราได้จัดให้มีมาตรการและกระบวนการที่ทำให้ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ และทำให้มั่นใจว่าเราสามารถตอบความต้องการของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ได้
  • เราจะจัดให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ควบคุมไว้ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในประเทศที่ไม่มีกฎเกณฑ์ดังกล่าว เราจะใช้วิธีการทางเทคนิคที่เป็นไปได้เพื่อที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราควบคุมไว้ตามความเหมาะสมและสมเหตุสมผล หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมไว้โดยการขอรับสำเนา กรุณาติดต่อเราที่ support@finnmobile.io ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะตอบรับตามคำขอ เราอาจสอบถามข้อมูลของท่านเพื่อระบุตัวตนและขอข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคำขอ โดยเราจะตอบกลับคำขอภายในระยะเวลาอันสมควร และภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  • นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่ท่านได้ส่งให้เราทางบัญชีออนไลน์ได้ตลอดเวลาเพื่อทำสำเนา และแก้ไขเพิ่มเติม ดัดแปลง หรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ท่านสามารถปิดบัญชีของท่านทั้งหมดได้อีกด้วย
  • เราจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ควบคุมไว้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของท่านที่จะรับรองว่าข้อมูลของท่านถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูลในบัญชีออนไลน์ของท่านให้เป็นปัจจุบัน
  • ผู้ใช้งานสามารถที่จะขอยกเลิกการใช้งานและลบข้อมูลได้ผ่านทาง แชท ซัพพอร์ต ตลอด 24 ชม. FINN MOBILE จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วันทำการ และจะแจ้งยืนยันเมื่อลบข้อมูลดังกล่าวสำเร็จแล้วทาง FINN MOBILE หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำตามคำขอให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนกำหนดการที่แจ้งไป
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
  • ตามกฎทั่วไปของเรา บริการของเราไม่ใช่บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และโดยปกติแล้วเราไม่มีเจตนาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ดังนั้น หากมีเหตุทำให้เราเชื่อได้ว่า มีการเก็บข้อมูลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีซึ่งเราไม่ควรเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เรายังคงเก็บข้อมูลเหล่านั้น
  • แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการของเราบางประเภทถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ดังนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการบริการเหล่านี้และเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการบริการเหล่านี้อย่างชัดเจนถึงวิธีการดำเนินการของเราในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริการเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางหลักของเรา
 • การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ
  • เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และการบริการดิจิตอลบางประเภทของเรายังทำให้ท่านสามารถเข้าถึงการบริการของบุคคลภายนอกได้ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์)
  • เราไม่มีอำนาจควบคุมบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ เราไม่ตรวจทานเว็บไซต์และการให้บริการของบุคคลภายนอก และเราไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ในเว็บไซต์หรือจากการให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และการให้บริการของบุคคลภายนอกที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้ารับบริการดังกล่าวทุกครั้ง
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อ [เดือนมิถุนายน 2559] โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะๆ ซึ่งเราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ หากท่านใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
  • เมื่อเราเห็นว่ามีความเหมาะสมและในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หรือ ข้อความ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • ในกรณีที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและท่านไม่ตกลงยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีระยะเวลา 30 วันเพื่อยกเลิกการรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบอกเลิกสัญญา หากท่านไม่แจ้งการยกเลิกการใช้บริการภายใน 30 วันโดยยังคงใช้บริการของเราต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกแก้ไขนี้ กรณีดังกล่าวจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทางอีเมลหรือข้อความต่อไป
 • คำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

  หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ที่หมายเลข 02-202-8585 หรือ ทางไปรษณีย์ที่พนักงานที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ายกฎหมาย) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

ตารางข้างล่างนี้จะแสดงการใช้คุกกี้ทุกประเภทในแต่ละเว็บไซต์โดยสมบูรณ์แบบ ตารางนี้จึงถือเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบคุกกี้ของแต่ละเว็บไซต์ ทั้งนี้ เราและเว็บไซต์อื่นๆ มีการใช้คุกกี้ที่แตกต่างกันออกไป ตารางนี้จึงอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละเว็บไซต์เช่นกัน